Povinně zveřejňované informace

Jakožto příspěvková organizace je Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 9 povinna dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím  a Vyhlášky č. 515/2020 Sb. zveřejňovat následující informace:

 1. Název: Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 9, příspěvková organizace
 2. Důvod a způsob založení: Organizace byla zřízena s účinností ke dni 1. 7. 2000 Školským úřadem Praha 3 dne 23. 6. 2000. Rozhodnutím MŠMT ČR č.j. 34007/2000-14 ze dne 1. 1. 2001 přešla organizace k 1. 1. 2001 do působnosti kraje Hlavní město Praha. Usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 32/47 ze dne 24. 11. 2005 bylo schváleno sloučení Pedagogicko-psychologické poradny, Praha 3, Lucemburská 40, s Obvodní pedagogicko-psychologickou poradnou, Praha 9, U Nové školy 871, s tím, že nástupnickou organizací bude Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 3 a 9, a sídlem Praha 3, Lucemburská 40, s účinností od 1. 7. 2006. Usnesením RHMP č. 1431 ze dne 7. 6. 2021 byl schválen převod školských služeb pracoviště v Lucemburké 40, Praha 3 na PPP pro Prahu 10 s učinností od 1. 9. 2022. Od 1. 9. 2022 se tak mění název a sídlo organizace na PPP pro Prahu 9 se sídlem Praha 9- Vysočany, U Nové školy 871/2a. Hlavní účel a předmět činnosti organizace: Organizace poskytuje pro děti, žáky, studenty a jejich zákonné zástupce, pro školy a školská zařízení pedagogicko-psychologické služby, preventivně výchovnou péči a napomáhá při volbě vhodného vzdělávání dětí, žáků a studentů a při přípravě na budoucí povolání.
 1. Organizační struktura: V čele poradny stojí ředitelka  a zástupkyně ředitelky. V poradně pracují psychologové, speciální pedagogové a sociální pracovnice..
 2. Kontaktní spojení:
   • Kontaktní adresa:
    • Pracoviště Vysočany a ředitelství: U Nové školy 871, Praha 9 – 190 00
    • Pracoviště Hloubětín: Mochovská 570, Praha 9 – 190 00
   • Úřední hodiny: po-čt; 8:30 – 16.00, pá: 8:30 – 13:00
   • Telefonní kontakt:
    • Pracoviště Vysočany: 266 312 530, 266 310 939
    • Pracoviště Hloubětín: 222 524 209, 222 560 034
   • Internetové stránky: www.ppp9.cz
   • Adresa e-podatelny: poradna@ppp9.cz
   • ID datové schránky: iwwmup3
   • Číslo účtu: 2002190003/6000, PPF Banka
   • IČ: 70835462
   • DIČ: CZ 70835462
 1. Dokumenty: Dokumenty koncepční, strategické a programové povahy k nahlédnutí u ředitelky.
 2. Žádosti o informace: Informace týkající se fungování poradny jsou poskytovány ředitelkou poradny telefonicky na tel. 266 312 530, 266 310 939 případně osobně na kontaktní adrese v úředních hodinách. Informace týkající se nabízených služeb jsou poskytovány dle spádové školy jednotlivými pracovníky poradny (kontakty naleznete v příslušných rubrikách).
 3. Příjem žádostí a další podání: Podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání či obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob lze osobně na kontaktní adrese u ředitelky poradny po předchozí telefonické domluvě.
 4. Opravné prostředky: Revize bude probíhat na základě ustanovení § 16 b zákona č. 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. O revizi závěrů vyšetření ve školském poradenském zařízení (zprávy z vyšetření nebo doporučení pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami) může do 30 dnů od jejich obdržení požádat zletilý žák či jeho zákonný zástupce. Revizním pracovištěm je NPI ČR, pracoviště Novoborská 372, Praha 9 – Střížkov, 190 00.
 5. Formuláře: Viz. rubriky „dokumenty ke stažení“
 6. Popisy postupů- návody: Postupy pro objednání naleznete v příslušných rubrikách
 7. Předpisy:
 1. Úhrady za poskytování informací: Sazba za vyhledávání a zpracování mimořádně rozsáhlé informace činí 250 Kč za hodinu práce jednoho zaměstnance. Úhrada je možná pouze bezhotovostně na účet č. 2002190003/6000, PPF Banka.
 2. Licenční smlouvy:
 3. Výroční zpráva: Výroční zpráva je k nahlédnutí zde

Výroční zpráva 2019 – 20

Výroční zpráva 2020 – 21

Výroční zpráva 2021 – 22

Prohlášení o přístupnosti