Programy pro klienty

Skupina JAVOR

Růstová skupina pro děti 1. stupně ZŠ a jejich rodiče

Vztahy – Osobnostní Rozvoj

 • 3. – 5. třída
 • 8 – 10 dětí
 • 10 setkání
 • 5.3. – 7.5. 2024
 • každé úterý od 15.30 do 16.30
 • zdarma

Skupina je určena pro děti, které mají potíže s uplatněním v kolektivu, problémy s respektováním autority a chtějí se cítit mezi vrstevníky jistěji a radostněji. Setkávání se zaměří na rozvoj komunikačních dovedností, utváření zdravého sebepojetí, sebepoznání a zvládání vlastních emocí. Společně budeme nacvičovat zvládání náročných nebo konfliktních situací, posilovat spolupráci, zvědomování si vlastních hranic a učení se jednoduchých technik pro zvládání stresu a napětí. V dětské skupině bude realizováno 10 na sebe navazujících setkání – děti budou vybaveny základy výše zmíněných znalostí a dovedností, které mohou pak následně uplatnit v běžném životě.

Rodičovská skupina bude probíhat souběžně s dětskou skupinou, kterou bude i tematicky kopírovat. Bude zde prostor pro sdílení a podporu rodičovských kompetencí. Na základě těchto setkání, podílu na jejím vzniku a udržování mohou její členové získat úlevu, nový pohled, sílu a schopnost řešit obtížné situace. Mohou si také vyměňovat praktické informace s ostatními rodiči a žádat radu odborníků.

Pro vytvoření příjemného, bezpečného a efektivního procesu doporučujeme absolvování stabilně jednoho z rodičů nejlépe ve všech termínech.

Skupiny vedou zkušené lektorky a psycholožky s využitím znalostí skupinové dynamiky, duševní hygieny, relaxačních technik, muzikoterapie a arteterapie.

Pro přihlášení, prosím, vyplňte formulář (ke stažení níže) a zašlete na uvedenou e-mailovou adresu. Na základě zaslaného formuláře utvoříme pro větší efektivitu skupiny užší výběr dětí, proto prosíme vyčkejte potvrzení účasti ve skupině. Právě probíhá přihlašování na skupinu pro 1. pololetí roku 2024, která proběhne v rozmezí únor/březen až květen. Neváhejte se na nás obrátit i v případě jakýchkoliv dotazů na níže uvedené telefonní číslo.

 

Kontakt

Místo konání: Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 9, U Nové školy 871, Praha 9 – Vysočany
E-mail: poradna@ppp9.cz, tel. 606 708 217 (Markéta Bínová)

Přihlašovací formulář ke stažení

 

Poznejte naše lektorky

Mgr. Jana Eibichová
speciální pedagog

Práce s dětmi s poruchami
učení na ZŠ a v PPP, základní
kurz krizové intervence, kurz
minimalizace šikany, výcvik
pro práci s problémovými
třídními kolektivy.

Mgr. Lenka Hlavsová
psycholog

Diagnostika a práce s dětmi s SPU
a poruchami chování. Výcvik v integrativní psychoterapii, program celoživotního vzdělávání (školní psycholog), práce s terapeutickými kartami. Zkušenost s lektorováním.

PhDr. LadislavaTrpáková
psycholog

Zaměření na poruchy chování
u žáků ZŠ, zkušenosti ze Střediska výchovné péče a pozice
školního psychologa. Vedení
klubů rodičů, podpora rodičů
v jejich kompetencích.

Mgr. Markéta Bínová
metodik prevence

Práce se třídami s tématy vztahů
a rizikového chování. Specializační studium v prevenci, výcvik
v mindfulness, muzikoterapie, základy krizové intervence, metodiky pro rozvoj strategií zvládání obtížných situací.

Grafomotorický kurz

Pro předškolní děti a jejich rodiče

 • 3-5 dětí
 • 10 setkání
 • od března do května
 • každý čtvrtek od 13.00 do 14.15
 • zdarma

Kurz je zaměřen na odstranění grafomotorických obtíží u dětí předškolního věku, především na  – vyvození správného úchopu, uvolnění ramenního a loketního kloubu, uvolnění zápěstí a prstů ruky a zafixování správného úchopu psacího náčiní.

Grafomotorické obtíže lze odstranit v  relativně krátké době tří měsíců, v jejichž průběhu se organizuje tréninkový program rozvržený do deseti základních lekcí. Součástí tohoto kurzu je  úzká spolupráce s rodiči, kteří se aktivně zúčastňují jednotlivých lekcí. Během docházky na tento kurz je nutné, aby děti v MŠ nekreslily a nedržely tužku, či pastelku a neposilovaly nesprávný úchop.

Je nutná i každodenní domácí příprava ve formě pěti tréninkových dávek, dlouhých čtvrt až půl minuty.

Kurz povede Mgr. Olga Sklenářová.

 

Kontakt

Místo konání: Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 9, U Nové školy 871, Praha 9 – Vysočany
E-mail: poradna@ppp9.cz, tel. 266 310 939, 266 312 530

Maxík

Stimulační program pro děti do 5 let

 • 15 lekcí
 • středa od 14.00 do 15.00
 • individuálně nebo ve skupince 3 dětí
 • zdarma

 

Je zaměřen na část:

 • motorickou
 • grafomotorickou
 • na rozvoj percepcí

Cílem stimulačních cvičení je:

 • nácvik nových pohybových stereotypů  (zvládnutí rovnováhy, správné sezení, zdravé dýchání, správný úchop psacího náčiní),
 • rozvoj komunikačních schopností ( správná výslovnost, tvoření vět, všeobecné informace o sobě a rodině),
 • rozvoj percepčních funkcí  ( zrak sluch, paměť, prostorová orientace, pravo-levá orientace, pozornost),
 • rozvoj grafomotorických dovedností (uvolňovací cviky, správné sezení, vyvození správného úchopu  psacího náčiní),
 • podpora koncentrace pozornosti.

Kurz povede Mgr. Olga Sklenářová.

 

Kontakt

Místo konání: Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 9, U Nové školy 871, Praha 9 – Vysočany
E-mail: poradna@ppp9.cz, tel. 266 310 939, 266 312 530

ROPRATEM

Program pro rozvoj pracovního tempa

Program je koncipován především jako každodenní tříměsíční individuální nácvik žáků převážně v domácím prostředí.

Je třeba vstupního a závěrečného vyšetření v poradně a jednu nebo dvě kontroly během programu.

Je určen pro žáky základních škol, 3. – 9. třída a je zdarma.

Jeho součástí je baterie pracovních listů, které si lze zakoupit na adrese:
Chytré hraní www.chytrehrani.com

Program vede Mgr. Olga Sklenářová.

Kontakt

Místo konání: Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 9, U Nové školy 871, Praha 9 – Vysočany
E-mail: poradna@ppp9.cz, tel. 266 312 530, 266 310 939

Předškoláček

Než půjdu do školy

 • říjen – duben
 • každou středu od 10.45 – 12.00
 • celý kurz je zdarma

Co bude tento kurz podporovat:

 • Rozvoj grafomotoriky
 • Rozvoj jemné a hrubé motoriky
 • Zrakové vnímání a paměť
 • Sluchové rozlišování
 • Řečový a jazykový rozvoj, logopedická podpora
 • Rozvoj myšlení
 • Vnímání prostoru a času
 • Předmatematické představy
 • Sociální dovednosti
 • Samostatnost

Kurz vede PaedDr. Eva Ptáčková, speciální pedagog.

 

Kontakt

Dotazy a přihlášky posílejte na: ptackova@ppp9.cz 
Místo konání: Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 9, U Nové školy 871, Praha 9 – Vysočany
E-mail: poradna@ppp9.cz, tel. 266 310 939, 266 312 530

 

Hvězdičky

Počkej chvilku, já si to rozmyslím 

Pro žáky 9 – 12 let (3. – 6. třída)

Časový rozvrh kurzu pro školní rok 2023/2024:

11 lekcí (každý týden 1 hodina odpoledne), skupina po 5 dětech.
Podzim 2023: říjen – prosinec
Jaro 2024: březen – květen

Celý kurz je zdarma.

Feuerstein je metoda  instrumentálního obohacování, v které zadané úlohy podněcují myšlení žáka a učí ho efektivnějšímu procesu logického myšlení, uvědomování si vlastního postupu, učení se z vlastních chyb. Tato metoda zároveň podporuje dobré soustředění a pozornost.

Metoda instrumentálního obohacování pracuje s těmito problémy u dětí:

 • specifické poruchy učení: dyslexie, dysortografie, dyskalkulie
 • ADHD, porucha pozornosti, nesoustředěnost – nižší rozumové schopnosti
 • nízké sebevědomí
 • školní neúspěch

Instrumentální obohacování je vhodné jako trénink v těchto oblastech:

 • posilování schopnosti myšlení
 • řešení problémů
 • strategické myšlení
 • kreativní myšlení
 • propojení myšlení s emocemi

Kurz povede: PaedDr. Eva Ptáčková, speciální pedagog.

 

Kontakt

Dotazy a přihlášky posílejte na: ptackova@ppp9.cz 
Místo konání: Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 9, U Nové školy 871, Praha 9 – Vysočany
E-mail: poradna@ppp9.cz, tel. 266 310 939, 266 312 530

 

Těšíme se na vás!