Nabízené služby Vysočany

Hlavní činnost poradny se soustřeďuje na poradenské, diagnostické, terapeutické, konzultační a preventivní aktivity, které pomáhají řešit zejména následující okruhy problémů:

Předškolní věk

 • adaptační potíže při nástupu do mateřské školy
 • výchovné obtíže
 • posouzení školní zralosti a připravenosti, popř. doporučení odkladu školní docházky

Školní docházka

 • dodatečný odklad školní docházky
 • výchovné a adaptační problémy
 • výukové potíže a speciální vzdělávací potřeby (poruchy učení, poruchy pozornosti a další)
 • problémy školní třídy (klima třídy, vztahy mezi žáky)
 • volba dalšího studijního zaměření

Střední školy

 • výchovné a adaptační problémy
 • výukové potíže a speciální vzdělávací potřeby (poruchy učení, poruchy pozornosti a další)
 • problémy školní třídy (klima třídy, vztahy mezi žáky)
 • úprava podmínek maturitní zkoušky

Prevence rizikového chování

 • poradenství v oblasti primární prevence rizikového chování, individuální konzultace (osobní, e-mailové, telefonické)
 • pravidelné schůzky školních metodiků prevence, besedy s odborníky, školení
 • informační servis pro školní poradenské pracoviště, poskytnutí užitečných kontaktů
 • na žádost školy pomoc s řešením aktuálních problémů souvisejících s výskytem rizikového chování
 • program selektivní prevence v tandemu (za nutné přítomnosti třídního učitele, který je nedílnou součástí skupiny)
 • screening klimatu ve třídě s následnou konzultací
 • metodické vedení pro školní metodiky prevence
 • pomoc a konzultace při řešení nepohody v třídním kolektivu, příp. šikany (1. – 3. stadium)
 • žádost o konzultaci/intervenci naleznete v Dokumenty ke stažení
 • metodici při PPP 9 sídlí na pracovišti Vysočany, více v Kontakty

Programy pro pedagogy

 • pravidelná setkávání výchovných poradců ZŠ
 • pravidelná setkávání výchovných poradců SŠ
 • setkávání školních speciálních pedagogů
 • setkávání školních metodiků a jejich vzdělávání (besedy, semináře)
 • seminář pro učitele přípravných tříd základní školy
 • kazuistické semináře pro učitele ZŠ
 • setkávání a kazuistické semináře pro školní psychology

Další nabízené programy

jsou určeny pro klienty naší poradny jako součást následné péče po psychologickém či speciálně pedagogickém vyšetření. Patří mezi ně například:

 • rozvoj grafomotorické oblasti
 • programy pro předškoláky
 • skupina osobnostního rozvoje
 • rozvoj kognitivních dovedností
 • nácvik relaxačních technik pro děti a dospívající s adaptačními problémy
 • individuální reedukace specifických poruch učení

Více naleznete na stránce: Programy pro klienty