Činnosti poradny

Poradenské činnosti diagnostické, terapeutické, konzultační a preventivní pomáhají řešit zejména následující okruhy problémů:

Předškolní věk:

 • vstup dítěte do mateřské školy
 • adaptační a výchovné obtíže
 • školní zralost a odklad školní docházky

Školní docházka:

 • Dodatečný odklad školní docházky
 • Výukové, výchovné a adaptační problémy
 • Speciální vzdělávací potřeby /dyslexie, dysgrafie, dysortografie aj./
 • Problémy školní třídy /klima třídy, vztahy mezi žáky, ../
 • Volba povolání

Střední školy:

 • Výchovné a výukové problémy
 • Výukové, výchovné a adaptační problémy
 • Speciální vzdělávací potřeby /dyslexie, dysgrafie, dysortografie aj./
 • Problémy školní třídy /klima třídy, vztahy mezi žáky, ../
 • Úprava podmínek maturity

Nabízené programy:

jsou určeny pro klienty naší poradny jako součást následného doporučení po psychologickém či speciálně pedagogickém vyšetření.

 • Rozvoj grafomotoriky
 • Maxík – pro předškoláky
 • Relaxace pro děti s adaptačními problémy
 • Stimulační program pro předškoláky
 • Rozvoj kognitivních dovedností
 • Reedukace specifických poruch učení individuálně a skupinově

Programy pro pedagogy:

 • Seminář pro výchovné poradce základních škol
 • Seminář pro výchovné poradce středních škol
 • Seminář pro speciální pedagogy
 • Seminář pro učitele přípravných tříd základní školy
 • Kazuistický seminář pro učitele
 • Kazuistický seminář pro školní psychology